วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อได้ประชุมสภา สมัยสามัญ ที่2/2565 ระหว่างวัน ที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เพื่อพิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com