วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้ง 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com