วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กองช่าง อบต.นาเดื่อ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาโอ และหมู่ที่ 7 บ้านจอมศรีตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และชาวบ้านร่วมกันซ่อมแซมถนนชำรุด ภายในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com