วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพม ได้จัดอบรมโครงการสานตระกร้าจากพลาสติก ณ ศาลาประชาคมบ้านจอมศรี หมู่ที่7

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com