วันที่ 4 เมษายน 2565 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com