วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อได้ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com