ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

http://nadue.go.th/61//public/images/content/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.docเกิดเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร 1669

ถนน ไฟฟ้า สาธารณะ ชำรุด แจ้งที่ กองช่าง อบต .นาเดื่อ

ไม่ได้ความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ อบต.นาเดื่อ แจ้งที่สำนักปลัด 

 

โทร .042  056 207 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com