ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาเดื่อ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

http://nadue.go.th/61//public/images/content/.%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD(%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C)_1.doc

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com