ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศตำแหน่งว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com