ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

ประกาศเรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่ืนระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com