แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

.ศ.2561-2565แก้ไขครั้งที่2_1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com