คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนส่วนราชการต่างๆ

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/_11.pdfคำสั่งรักษาราชการ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com