คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ที่ 251/ 2563

DOC071321-07132021103751

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com