แบบคำขอประกอบกิจการน้ำมัน ธพ.ป.2

http://nadue.go.th/61//public/images/content/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%9B2.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com