ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ

การคัดเลือกเพื่อเลื่อน(ฉบับที่2)พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com