แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่3

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com