มติ ก.อบต.จ.นครพนม ครั้งที่ 9/2560

http://nadue.go.th/61//public/images/content/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81.%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B8%88.%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8892560.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com