ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดอ่านที่นี่ : หน้าปก

                           ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท

                           คำแถลง

                           คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง

                           คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ

                           คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

                           บันทึกหลักการและเหตุผล

                          บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

                          บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

                          บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

                          รายงานประมาณการรายรับ

                         รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

                         รายงานประมาณการรายจ่าย

                         รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

                         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com