กองช่าง

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                                    

นายสัมฤทธิ์ จันฤาชัย                            นางสาวพรรณภัทร ไชยพรม

นายช่างโยธาชำนาญงาน                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com