คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

smileการขอรับการสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์

smileการชำระภาษีป้าย

smileการลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

smileคู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com