หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่ ===>ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย 

คลิกที่นี่ ===>แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

คลิกที่นี่ ===>การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธีฉบับปรับปรุงพ.ศ.2562

คลิกที่นี่ ===>ระเบียบวันลาของพนักงานท้องถิ่น

คลิกที่นี่ ===>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558

 

คลิกที่นี่ ===>ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขั้นพ.ศ.2561 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com