แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570เพิ่มเติมครั้งที่1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com