ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลนาเดื่อ

คลิ๊ก=>>>>>>>ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com