ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com