คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

56.1 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

D

Created with Highcharts 9.1.2050100
การปฏิบัติหน้าที่
89.16
การใช้งบประมาณ
83.68
การใช้อำนาจ
86.38
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
81.92
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
82.97
คุณภาพการดำเนินงาน
88.66
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
86.69
การปรับปรุงการทำงาน
83.65
การเปิดเผยข้อมูล
17.52
การป้องกันการทุจริต
6.25
10
undefined

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน
1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.16
2 คุณภาพการดำเนินงาน 88.66
3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.69
4 การใช้อำนาจ 86.38
5 การใช้งบประมาณ 83.68
6 การปรับปรุงการทำงาน 83.65
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.97
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.92
9 การเปิดเผยข้อมูล 17.52
10 การป้องกันการทุจริต 6.25
คะแนนสูงสุด

89.16

คะแนน
คะแนนต่ำสุด

6.25

คะแนน

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

ดูเพิ่มเติม

  • รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 72.40
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00%
0.00%
83.64%
16.36%
72.40
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00%
0.00%
83.64%
16.36%
72.40
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 80.76
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 1.82%
1.82%
49.09%
47.27%
80.76
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 81.80
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00%
0.00%
47.27%
52.73%
84.40
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00%
0.00%
40.00%
60.00%
86.80
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00%
0.00%
78.18%
21.82%
74.20
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
เงิน 0.00%
100.00%
100.00
ทรัพย์สิน 0.00%
100.00%
100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 0.00%
100.00%
100.00
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
เงิน 0.00%
100.00%
100.00
ทรัพย์สิน 0.00%
100.00%
100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 0.00%
100.00%
100.00
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
เงิน 0.00%
100.00%
100.00
ทรัพย์สิน 0.00%
100.00%
100.00
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 0.00%
100.00%
100.00
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 80.76
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 0.00%
3.64%
50.91%
45.45%
80.76
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 80.80
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
คุ้มค่า 0.00%
0.00%
40.00%
60.00%
86.80
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00%
0.00%
76.36%
23.64%
74.80
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 99.40
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 98.18%
1.82%
0.00%
0.00%
99.40
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 100.00
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 70.94
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00%
0.00%
50.91%
49.09%
83.20
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 45.45%
1.82%
36.36%
16.36%
58.67
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 70.18
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
สอบถาม 0.00%
0.00%
92.73%
7.27%
69.40
ทักท้วง 0.00%
3.64%
83.64%
12.73%
69.96
ร้องเรียน 1.82%
1.82%
78.18%
18.18%
71.16
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 80.80
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 0.00%
0.00%
58.18%
41.82%
80.80
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 69.38
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 0.00%
1.82%
89.09%
9.09%
69.38
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 69.13
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 1.82%
25.45%
36.36%
36.36%
69.13
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 100.00
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 98.99
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 96.36%
1.82%
1.82%
0.00%
98.18
มีการซื้อขายตำแหน่ง 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 96.36%
3.64%
0.00%
0.00%
98.80
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 98.20
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 94.55%
5.45%
0.00%
0.00%
98.20
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 66.33
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 3.64%
3.64%
83.64%
9.09%
66.33
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 85.58
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 0.00%
1.82%
40.00%
58.18%
85.58
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 95.75
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 94.55%
0.00%
3.64%
1.82%
95.75
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 76.49
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 0.00%
10.91%
49.09%
40.00%
76.49
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 69.16
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 20.00%
3.64%
25.45%
50.91%
69.16
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 87.98
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 0.00%
1.82%
32.73%
65.45%
87.98
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 100.00%
0.00%
100.00
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 100.00%
0.00%
100.00
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 68.78
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 1.82%
0.00%
89.09%
9.09%
68.78
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 87.60
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เผ้าระวังการทุจริต 0.00%
0.00%
41.82%
58.18%
86.20
ตรวจสอบการทุจริต 0.00%
0.00%
40.00%
60.00%
86.80
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00%
0.00%
30.91%
69.09%
89.80
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 71.18
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 0.00%
1.82%
83.64%
14.55%
71.18
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 82.28
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00%
1.82%
38.18%
60.00%
86.18
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00%
1.82%
29.09%
69.09%
89.18
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00%
1.82%
70.91%
27.27%
75.38
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00%
1.82%
61.82%
36.36%
78.38
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 73.69
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00%
0.00%
79.73%
20.27%
73.69
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00%
0.00%
79.73%
20.27%
73.69
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 91.08
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 0.00%
0.00%
27.03%
72.97%
91.08
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 89.69
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 0.00%
5.41%
20.27%
74.32%
89.69
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
เงิน 0.00%
100.00%
100.00
ทรัพย์สิน 0.00%
100.00%
100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 0.00%
100.00%
100.00
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 88.82
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 0.00%
2.70%
28.38%
68.92%
88.82
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 80.82
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00%
0.00%
85.14%
14.86%
71.91
มีช่องทางหลากหลาย 0.00%
0.00%
31.08%
68.92%
89.74
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 88.82
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 0.00%
2.70%
28.38%
68.92%
88.82
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 100.00%
0.00%
100.00
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 71.91
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 0.00%
0.00%
85.14%
14.86%
71.91
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 91.89
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 91.89%
8.11%
91.89
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 89.27
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 0.00%
2.70%
27.03%
70.27%
89.27
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 88.82
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 0.00%
2.70%
28.38%
68.92%
88.82
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 100.00
หัวข้อการประเมิน มีไม่มี คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 100.00%
0.00%
100.00
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 69.15
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 0.00%
8.11%
77.03%
14.86%
69.15
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 70.99
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยน้อยมากมากที่สุด คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 0.00%
2.70%
82.43%
14.86%
70.99
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O1 โครงสร้าง 100.00
O2 ข้อมูลผู้บริหาร URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O3 อำนาจหน้าที่ ต้องแสดงอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยตามกฎหมายกำหนดให้ชัดเจน 0.00
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะเวลาของแผนไม่ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 0.00
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อต้องครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท คือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ และ แผนที่ 0.00
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O8 Q&A ไม่แสดงช่องสอบถามข้อมูลมีแต่ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ 0.00
O9 Social Network 100.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
การให้บริการ
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 0.00
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O17 E-Service URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง 0.00
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี หน่วยงานระบุไม่มีข้อมูล 0.00
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อมูลที่นำมาตอบไม่สื่อถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ไม่มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 0.00
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากไม่มีการประเมินความเสี่ยงในข้อ O36 จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการที่นำเสนอสอดคล้องกันหรือไม่ 0.00
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม 0.00
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 100.00
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไม่ได้แสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 0.00
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไม่ได้แสดงข้อมูลรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 0.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 0.00
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 0.00
สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร

Created with Highcharts 9.1.2ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ปี)จำนวน(คน)เพศชายเพศหญิงเพศอื่นๆ1 - 5 ปีุ6 - 10 ปี11 - 20 ปีมากกว่า 20 ปี051015202530

ความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงาน

49.09%
49.09%
1.82%
0.00%
49.09% 49.09% 1.82% 0.00%