วัน จันทร์ วันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
     
     
     

 • นายลิขิต แก้วปีลา
  รองนายก อบต.นาเดื่อ
   

 • นายสอน ไชยกา
  รองนายก อบต.นาเดื่อ
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
[1]

 • นางนุชนารถ กลางประพันธ์
  ปลัดอบต.นาเดื่อ
   

 • นายประกอบกิจ คำชนะ
  รองปลัดอบต.นาเดื่อ
   

 • นายณฐพล ภูมิดา
  ผู้อำนวยการกองคลัง
   

 • นางสาวรติรัตน์ ประกิ่ง
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
   

 • นางสาวชิดชนก มหาวงศ์
  เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีผู้ช่วย
   

 • นางนุชนารถ กลางประพันธ์
  ปลัดอบต.นาเดื่อ
   

 • นายชาคร ลีคำพอก
  หัวหน้าสำนักปลัด
   

 • นางสาวเกษมศรี อุปพงษ์
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
   

 • ส.อ.วินิจ หมั่นผดุง
  เจ้าพนักงานป้องกันและพนักงานบรรเทา สาธารณภัย
   
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx