วัน จันทร์ วันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
     
     
     
   

 • นายลิขิต แก้วปีลา
  รองนายก อบต.นาเดื่อ
   

 • นายสอน ไชยกา
  รองนายก อบต.นาเดื่อ
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
วันวิสาขบูชาประจำปี 2560
 
พิธีเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด 2560
 
พิธีเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด
 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค
 
โครงการชุมชนเข้มแข็งจัดการความปลอดภัยไร้เครี่องดืมแอลกอฮอล์ตำบลนาเดื่อร่วกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกา
 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตำบลนาเดื่อ
 
โครงการรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านอีอูด
 
ออกให้บริการภาษีในเขตรตำบลนาเดื่อ
 
รวมพลังแห่งความภักดี
 
วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม
 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
 
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ณ ห้องประชุม อบต.นาเดื่อ
 
โครงการประกวดสรภัญญะ ประจำปี 2559 ณ บ้านนาชุม
 
โครงการประกวดสรภัญญะ ประจำปี2559
 
โครงการประกวดสรภัญญะ ประจำปี2559
 
การแข่งขันกีฬาส่วนราชการ "ลุ่มน้ำสงครามยามอูนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑"
 
ร่วมถวายพระพร อบต.นาเดื่อ
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามพระราชเสาวนีย์
 
ประชามติ
 
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
 
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
[1]

 • นางนุชนารถ กลางประพันธ์
  ปลัดอบต.นาเดื่อ
   

 • นายประกอบกิจ คำชนะ
  รองปลัดอบต.นาเดื่อ
   

 • นายณฐพล ภูมิดา
  ผู้อำนวยการกองคลัง
   

 • นางสาวรติรัตน์ ประกิ่ง
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
   

 • นางสาวชิดชนก มหาวงศ์
  เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีผู้ช่วย
   

 • นางนุชนารถ กลางประพันธ์
  ปลัดอบต.นาเดื่อ
   

 • นายชาคร ลีคำพอก
  หัวหน้าสำนักปลัด
   

 • นางสาวเกษมศรี อุปพงษ์
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
   

 • ส.อ.วินิจ หมั่นผดุง
  เจ้าพนักงานป้องกันและพนักงานบรรเทา สาธารณภัย
   
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx