10.ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลทั่วไป
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
 
1. สภาพทั่วไป
 
      1.1 ที่ตั้ง  
                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ  ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 1 บ้านนาเดื่อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงคราม  ประมาณ 10 กิโลเมตร  
 
     1.2  เนื้อที่
                    ตำบลนาเดื่อมีเนื้อที่  98.22  ตารางกิโลเมตร หรือ  61,250  ไร่
 
    1.3  ภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาเดื่อ  มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน  พื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าวนาปี และเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยว  พื้นที่ดอนเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่
                 - พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มบางพื้นที่
                 - ฤดูฝน  มีฝนตกบ่อย  ปริมาณน้ำฝนต่อปี 2,300 มิลลิลิตร
                 - มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน 1 สาย
                 - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- เมษายน ของทุกปี อากาศร้อนอบอ้าว
                 - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ของทุกปี จะมีฝนตกชุกและบางปีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในบางหมู่บ้านที่มีพื้นที่ลุ่ม เช่น บ้านนาคอย หมู่ที่ 6 บ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 ทำให้พื้นที่นาข้าวเสียหายในที่ลุ่ม  
 
   อาณาเขตของตำบล
ทิศเหนือ     ติดต่อ ตำบลนาคำ           อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบ้านค้อ           อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม
 
  1.4  จำนวนหมู่บ้าน 
                 มี  12  หมู่บ้าน   และประชากร   7,259 คน
 
1.5  อาชีพ
      ประชากรในตำบลนาเดื่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำไร่ ทำสวนยางพารา  ค้าขายและรับจ้าง
 
1.6  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
          - ปั้มน้ำมัน 12 แห่ง
          - ปั้มหัวจ่าย 2 แห่ง
          - โรงสี 20 แห่ง
          - ร้านค้าขายของชำ 33 แห่ง
 
1.7  การศึกษา
        –  โรงเรียนประถมศึกษา                5  แห่ง
        –  มัธยมศึกษาศึกษา                1  แห่ง
        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน      7  แห่ง
 
1.8  สถาบันและองค์การทางศาสนา 
         –  วัด(ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,10,11,และ12 )    10  แห่ง
 
1.9  การสาธารณสุข
       –  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 3)      2  แห่ง
      -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100
 
1.10  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            –  จุดตรวจประจำตำบล     12  แห่ง
 
1.11  การคมนาคม
        -   ถนนนาเดื่อ – ศรีสงคราม  เป็นถนน คสล. ระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นถนนเส้นหลัก
        -  ถนนสายนาชุม – บ้านคำสะอาด  เป็นถนน คสล. ระยะทาง 4 กิโลเมตร
 
1.12  การไฟฟ้า
       –  จำนวน  12  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  98 %
 
 1.14  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
       –  ฝาย        2  แห่ง
       –  บ่อน้ำตื้น    6  แห่ง
      –  ประปาหมู่บ้าน   11  แห่ง 
 
1.15  มวลชนจัดตั้ง
         –  หน่วยกู้ชีพกู้ภัย  2 รุ่น  42  คน
        –  อปพร.  2  รุ่น 164  คน                  
        –  สภาเด็กและเยาวชนตำบล    24  คน
 
การพัฒนาตำบลนาเดื่อ แบ่งแยกตามภารกิจ ดังนี้
1. ด้านการศึกษา
        - สนับสนุนโครงการเรียน ศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับตำบล
        - สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอนและอื่น ๆ
        - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้าน
        - สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
 
2. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
       - สนับสนุนการจัดงานประเพณีต่าง ๆ
       - สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางรัฐพิธี
       - สนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
       - สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สภาวัฒนธรรมตำบลนาเดื่อ
       - อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นประจำท้องถิ่น
 
3. ด้านสาธารณสุข
       - สนับสนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
       - สนับสนุนการปูองกันโรคระบาด โรคติดต่อ
       - สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ เบี้ยยังชีพกับผู้ติดเชื้อและครอบครัว
      - สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
 
4. ด้านกีฬา
     - จัดสร้างสนามกีฬาให้กับหมู่บ้านในชุมชน
     - จัดหาอุปกรณ์กีฬา
     - สนับสนุนกิจกรรมศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
     - จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล
 
5. ด้านสังคม
     - สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
     - สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    - สนับสนุนโครงการป้องกันภัย ห่างไกลยาเสพติด
    - สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ
    - สนับสนุนการฝึกอบรมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 
6. ด้านเศรษฐกิจ
   - สนับสนุนการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ ทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
   - สนับสนุนการอบรมกลุ่มอาชีพพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ 
 
7. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน
    - การจัดทาแผนพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นที่
    - การจัดทาแผนร่วมกัน เช่น ประชาคม ผู้นาท้องถิ่น องค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - การประสานแผน เช่น อบต.ข้างเคียง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
8. ด้านบริการประชาชน
    - อบต.นาเดื่อ ต้องเป็น อบต.ที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพด้านการบริหารและบริการตามกฎหมายการกระจายอำนาจของท้องถิ่น
    - ส่งเสริมการเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้างฯ
    - ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และ  สมาชิกสภาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
   - ข้าราชการ / พนักงาน ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยา ยิ้มแย้ม แจ่มใส และให้บริการนอกพื้นที่
   - ร่วมประชุมกับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชน
 
อ่าน 237 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
22-03-2559 ลงวันที่