101.ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 fileupload/2/ประกาศการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

อ่าน 270 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
05-07-2560 ลงวันที่