109.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาชุม หมู่ที่ 2 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 fileupload/2/ถนนคอนกรีตเสิมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาชุม หมู่ที่ 2.pdf

อ่าน 222 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
09-08-2560 ลงวันที่