11.อำนาจและหน้าที่ อบต.

 กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต.ดังนี้

1.  จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
5.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.  ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7.  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลากรให้ตามความจำเป็นและสำคัญ

 

 

อ่าน 264 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
22-03-2559 ลงวันที่