110.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็่กภายในหมู่บ้าน บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

fileupload/2/ค_ส_ล_.pdf 

อ่าน 253 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
09-08-2560 ลงวันที่