115.ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๐

fileupload/7/ลงเวฟไชค์.pdf 

อ่าน 231 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
16-08-2560 ลงวันที่