116.ราคากลางโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 fileupload/2/รางระบายน้ำ คสล_ หมู่_ 9.pdf

อ่าน 193 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
17-08-2560 ลงวันที่