13.รายชื่อสมาชิกสภา อบต.

 

                                       รายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ลำดับ ชื่อบัญชี ตำแหน่ง
1 นายสมัย ศิริวงค์ นายก อบต.นาเดื่อ
2 นายลิขิต แก้วปีลา รองนายก อบต.นาเดื่อ
3 นายสอน ไชยกา รองนายก อบต.นาเดื่อ
4 นายโพธิ์ศรี คำหาญ เลขานายก อบต.นาเดื่อ
5 นายธนภัทร รัตนะ ประธานสภา อบต.นาเดื่อ
6 นายเชิดชัย มหาวงค์ รองประธานสภา ฯ
7 นายทองสุข สุธรรม สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
8 นายดุสิต ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
9 นายพาชัย แก้วปีลา สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
10 นายธนภัทร แก้วปีลา สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
11 นายชนาธิป มหาวงค์ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
12 นางคำยาย มหาวงค์ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
13 นายจักรวี นาโอพิมพ์ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
14 นายธีระพล ไชยกา สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
15 นายจวน รัตนะ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
16 นายถิน คำหาญ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
17 นายประมวล ไชยกา สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
18 นายประยงค์ ไชยกา สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
19 นายแทน รัตนะ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
20 นายประสง สุพร สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
21 นายจุฬนี ทากิระ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
22 นายอาคม ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
23 นายชัยวัฒน์ สุธรรม สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
24 นายธีรวิทย์ มหาวงค์ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
25 นายวารี ศิริวงค์ สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
26 นายก้องเกียรติ กางกำจัด สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
27 นายอุทร พัฒมี สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
28 นายกิตติภณ บุณรังศรี สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
อ่าน 239 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
22-03-2559 ลงวันที่