15.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

 ส่วนที่  4

 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายการพัฒนาอำเภอและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น      
                            วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พ.ศ. 2559– 2561    
  “ชุมชนน่าอยู่  ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง”
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
            4.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- พัฒนาการสาธารณสุข
- พัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ
- การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
- การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงาน  และพนักงานจ้าง
4.2.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
- ส่งเสริม  อนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
4.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสนองตอบความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
-  การรักษาความสงบภายในและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
4.3 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
  4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขบัญหาระบบระบายน้ำในชุมชน 
4.3.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.3.3 การพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
  4.3.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.3.5 การส่งเสริมและการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
  4.3.6 การบริหารการจัดการภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพ บริการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน     
4.4 นโยบายการพัฒนาจังหวัด
  4.4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
- สร้างและพัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
- เชื่อมโยงการศึกษากลุ่มอนุภูมิภาคอินโดจีน 
- เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นการใช้ทุนทางสังคม
- เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาในทุกด้าน
4.4.2 การพัฒนาการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
- พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ 
- สร้างแรงจูงใจของสถานที่ท่องเที่ยว
- สร้างความประทับใจ
          4.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้าอินโดจีน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ความร่วมมือทางการค้าระหว่างกลุ่มจังหวัด และจังหวัดอื่นๆการค้าการลงทุนชายแดน
                    - การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด / แขวง ไทย-ลาว-เวียดนาม
4.4.4 การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย
                           - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
                           - การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
                           - การพัฒนาการตลาด                          
                           - การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
4.5  นโยบายและแนวทางในการพัฒนาอำเภอ
4.5.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนมีความมั่นคง  และมั่งคั่งในการดำเนินชีวิต
4.5.2 การพัฒนาการท่องเที่ยว  
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  เช่น  โครงการจัดทำป้ายประวัติ/เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการสร้างปลาสัญลักษณ์แม่น้ำสงคราม เป็นต้น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำสงคราม  เช่น  โครงการท่องเที่ยวโดยแพเรือในแม่น้ำสงคราม
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำสงคราม,โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จัดทำ Road Show Package การท่องเที่ยวอำเภอศรีสงครามและพื้นที่ใกล้เคียง
     4.5.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
- การพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- การขาย  การตลาด  และการบัญชี
- การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ
- การพัฒนากลุ่มเครือข่ายการผลิต
- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านความเชื่อในมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 
4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
4.6.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- พัฒนาตำบลนาเดื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- สนับสนุน ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น
4.6.2 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
- ส่งเสริมด้านการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมความร่วมมือสามัคคี การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางทางจิตใจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4.6.3 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- กระตุ้นการสร้างงานในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
4.6.4 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สนับสนุนด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตำบลนาเดื่อ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการด้านการศึกษา
- สนับสนุนงบประมาณด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาทางด้านการศึกษา
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และทำนุบำรุงพุทธศาสนา
- ส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างหอสมุดตำบล ปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และอินเตอร์เน็ตประจำตำบล
4.6.5 นโยบายด้านสาธารณสุข
- การพยาบาล โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการป้องกันและรักษาความเจ็บป่วยของประชาชน
- การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- จัดให้มีลานกีฬาและสวนสุขภาพประจำหมู่บ้าน
- จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุอื่น ๆ
4.6.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การกำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะให้มีมาตรฐานและถูกสุขอนามัย
- การปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ การปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงสวนสาธารณะประจำตำบลเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
4.6.7 ด้านบริหารจัดการ
- บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยถือเอาประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
- ส่งเสริมความเข้าใจอันดีขององค์กรกับภาคประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเช้าใจเกี่ยวกับงานและหน้าที่ในการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการทำงานและเข้าใจกันในทุกด้านทุกฝ่าย
- มุ่งเน้นการบริการประชาชน ลดขั้นตอนในการทำงาน การประหยัดทรัพยากรเพื่อความร่วมมือกันขจัดความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตำบลให้น่าอยู่
การพัฒนาท้องถิ่นในช่วงระยะเวลา  3  ปี  (2559 -2561)  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อได้กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (2559 - 2561) โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง  ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเกษตรและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ข. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น           
แนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้
แต่ละสาขา ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยการพัฒนาด้านคมนาคมและด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ
-  ก่อสร้างถนน  คสล.
-  ก่อสร้างถนนลูกรังและท่อระบายน้ำ 
-  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
-  ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมทางเท้า
-  ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมท่อเหลี่ยม
-  การปรับปรุงขยายผิวจราจรท่อเหลี่ยม คสล.
-  การปรับปรุงซ่อมแซมถนน
-  การปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ
    1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
-  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
-  ปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจร
-  เสริมสร้างความรู้ในเรื่องวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
   1.3 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
-  ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
-  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาณะ
-  ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า
-  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการใช้ไฟฟ้า ประปา 
-  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม
2.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
2.1 การกำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-  รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะ ลดปริมาณขยะ
-  จัดซื้อถังรองรับขยะในหมู่บ้าน และถนนสาธารณะ
-  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
-  ปลูกต้นไม้ในกระถางตามถนนสายต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
-  ปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์
-  รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-  ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะปลูกพืชด้วยระบบเกษตร
-  จ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะ
-  ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่พักขยะ
-  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 การรักษาพยาบาล
-  จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
-  จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
-  จัดหายาและเวชภัณฑ์
3.2 การป้องกันและควบคุมโรค
-  ป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง
-  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
-  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
-  โครงการกำจัดยุงและแมลงวัน
-  โครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
-  โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
-  โครงการอบรมให้ความรู้ อสม.
3.3  จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุอื่น ๆ
-  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
-  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
-  โครงการการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
-  ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
 
3.4 การส่งเสริมสุขภาพ
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
-  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพกลุ่มเยาวชน
-  โครงการส่งเสริมกีฬาในอำเภอ
-  โครงการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์
-  โครงการแข่งขันกีฬา ของกลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติด
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
-  ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  ขยายและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
-  จัดตั้งสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
-  ติดตั้งอินเตอร์เน็ตสำหรับบริการประชาชน
-  จัดหาหนังสือสำหรับสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
-  จัดซื้อวัสดุการศึกษา
         -  จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น
-  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
-  สนับสนุนอาหารกลางวัน
-  สนับสนุนอาหารเสริมนม
      -  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่น
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
-  การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อประกอบอาชีพให้กับประชาชน
6. การพัฒนาด้านสังคม
-  การช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
-  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
-  การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
-  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์อำเภอและจังหวัด
 
อ่าน 213 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
22-03-2559 ลงวันที่