46.ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

      ดาวน์โหลดข้อมูล ประกาศ fileupload/7/file/(1).pdf 

อ่าน 271 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
31-05-2559 ลงวันที่