50.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พ.ศ.๒๕๕๘

 

ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

        ดาวน์โหลดข้อมูล fileupload/7/file/PDF

ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ

        ดาวน์โหลดข้อมูล fileupload/7/file/.PDF

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

        ดาวน์โหลดข้อมูล fileupload/7/file/94.PDF

ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

        ดาวน์โหลดข้อมูล fileupload/7/file/91.PDF

อ่าน 249 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
31-05-2559 ลงวันที่