53.การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558

fileupload/2/file2058.PDF

อ่าน 250 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
03-06-2559 ลงวันที่