58.ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยสามัญ ๒/๒๕๕๙

 

อ่าน 228 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
09-06-2559 ลงวันที่