66.แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 )

ดาวน์โหลดคำนำ fileupload/1/file/.pdf

ดาวน์โหลดสารบัญfileupload/1/file/.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานfileupload/1/file/1.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560 )

ดาวน์โหลส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น fileupload/1/file/.pdf

ดาวน์โหลส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติ file4.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่4 (แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) fileupload/1/file.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่ 4 (แบบ ผ.01 ยุทธศาสรตร์ 2-5 ) fileupload/1/file/%(2561-2-5.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่ 4 (แบบ ผ.02 สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  ) fileupload/1/file/%_02.pdf

ดาวโหลดน์ส่วนที่ 4 ( แบบ ผ.03 สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ) fileupload/1/file/%03.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่ 4 ( แบบ ผ.05  สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด ) fileupload/1/file/%05.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่ 4  ( แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ) fileupload/1/file/%07.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่ 4  ( แบบ ผ 08 บัญชีครุภัณฑ์  ) fileupload/1/file/%08.pdf

ดาวน์โหลดส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล  fileupload/1/file/%4.pdf

 

อ่าน 235 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
21-12-2559 ลงวันที่