67.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 fileupload/1/file/%.PDF

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 fileupload/1/file/%_37.PDF

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 fileupload/1/file/%30.PDF

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2560 ileupload/1/file/%1.PDF

อ่าน 262 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
21-12-2559 ลงวันที่