72.ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐

 fileupload/7/ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ๒๕๖๐(1).pdf

อ่าน 269 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
15-05-2560 ลงวันที่