73.ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐

fileupload/7/Scan1.pdf 

อ่าน 215 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
17-05-2560 ลงวันที่