76.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

fileupload/7/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ.pdf 

อ่าน 219 ครั้ง
สำนักงานปลัด อบต. ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
03-07-2560 ลงวันที่