82.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นิรมิต หมูที่ 8 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 fileupload/2/ก่อสร้างถนน คสล_ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8.pdf

อ่าน 251 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
04-07-2560 ลงวันที่