92.ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 fileupload/2/รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 9_.pdf

อ่าน 234 ครั้ง
กองคลัง ชื่อ - นามสกุล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำแหน่ง
05-07-2560 ลงวันที่