แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสปอตไลท์โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บฉ 3936 นครพนม รหัสครุภัณฑ์ 001-53-0003 และซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บจ 7300 นครพนม รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าน้อยจอมศรี บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่