แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรีประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
ซื้อตู้โชว์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่