แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโอ-อีอูด หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (งานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้อลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่