แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำป้ายไวนิลติดสถานที่เลือกตั้งและป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนน ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2021
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2021
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2021
ซื้อแบบพิมพ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อแบบพิมพ์และหมึกพิมพ์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการในกิจกรรมส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.49-001 สาย ทล. 2032 - บ้านนาเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่นิรมิตร ตำบลนาเดื่อ ความยาวรวม 1,448 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่